KVKK – Gizlilik Sözleşmesi

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni (İnternet Sitesi Çerez Kullanımı)

ARSLANLAR TAAH. İNŞ. HAF. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı veri toplama teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu Aydınlatma metni ile, “www.arslanlarmarble.com” adlı internet sitemizi (“Site”) işletirken, kullanıcılara/üyelere/ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Şirketimiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, işbu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.

Çerez Nedir?

Ziyaret edilen web sitesi tarafından, kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitede oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi zorunlu çerezler, kullanıcının Site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Sitede sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan işlevsellik ve tercih çerezleri, Site kullanımını ve Site performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Sitede veya Site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için hedefleme veya reklam çerezleri, Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak, Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlarla internet sitemizde kullanmaktayız.

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilir, kullanım izinlerinde iptal veya değişiklik yapabilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi,

  • kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

 

Başvuru Türü

Şirkete Ait İletişim Bilgileri

Formu Elden Teslim Ederek

KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO: 99/11 MENDERES İZMİR

Noter Vasıtasıyla

KEP Adresinizle

arslanlartaahhut@hs01.kep.tr

Tarafınızca Şirketimize Daha Önce Bildirilen E-posta ile

info@hbzholding.com.tr

 

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur.

Yürürlük

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu politikaya ilişkin son güncelleme metin üzerindedir. Politikanın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda metnin yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

 

ARSLANLAR TAAH. İNŞ. HAF. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GİZLİLİK POLİTİKASI

ARSLANLAR TAAH. İNŞ. HAF. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan yakınlarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.

Sizleri kişisel veri koruma hükümleri ile kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler Şirketimiz nezdinde minimalist bir bakış açısı ile işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve mümkün olan en kısa sürede saklanmaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”na uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.

Kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri ile plaka bilgileri işlenmektedir. Daha detaylı bilgilere “Aydınlatma Metnimizden” ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda silinmektedir.

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileri gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet satın aldığı gerçek veya hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir. Şirketimiz hiç bir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için Şirketimize başvurabilirsiniz.

Başvuruya ilişkin açıklamalarımıza “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkinden, aydınlatma metnine ise “Genel Aydınlatma Metni” linkinden ulaşabilirsiniz.